Мярка 6.1 – Стартова помощ за млади земеделски стопани ПРСР 2014-2020

Прием - 15.03 - 14.06.2018

 

За какво е програмата?

Мярка 6.1 предоставя възможност на млади земеделски производители да развият земеделските си стопанства чрез инвестиции в машини, трайни насаждения, животни, земя и др.

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

25 000 евро, разпределена на 2 плащания, както следва:      
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на заявлението за кандидатстване и сключване на договор с ДФЗ;
Второ плащане – 12 500 евро при изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.

 

За кого е програмата?

Физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които са:

 • регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;        
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО*;
 • възраст от 18 до 40 години включително към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 •  подаването на заявление за кандидатстване трябва да стане не по-късно от 24 месеца след датата на първоначална регистрация като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители и стартирането на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

                                       

*СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за всеки един земеделски продукт. При консултация с нас ще определим размера на Вашето стопанство, преизчислен в СПО в зависимост от отглежданите продукция/животни.
 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта за определяне вероятността за спечелване на субсидия;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел постигане на възможно най-висок процент субсидиране;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Поддържане на контакт с доставчици и изпълнители по проекта с цел коректна подготовка на документацията от тяхна страна;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие;

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени съгласно изискванията на ДФЗ;
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за последващо плащане;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Консултиране управлението на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас