Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Прием до: 7.12.2018 г.

 

За какво е програмата?

Мярка 6.4.1 предоставя възможност за подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности в селски райони, насочени към:

 1. Направление Производство (в сектори, описани в Приложение 1)
 • минимум 75% от инвестициите трябва да са в сектори от Производство, останалите може и в Услуги
 • не са допустими инвестиции, насочени към туристически дейности и туристически обекти по смисъла на Закона за туризма, с изключение на дейности в областта на спорта
 1. Направление Услуги (в сектори, описани в Приложение 2)
 • минимум 75% от инвестициите трябва да са в сектори от Услуги, останалите може и в Производство
 • не са допустими проекти в сектор R  93.2 „Дейности, свързани с развлечения и отдих“.

 

Допустими инвестиции са:

 • Извършване на строително-монтажни работи – ново строителство и реконструкция
 • Закупуване на оборудване, машини и съоръжения за дейността
 • Закупуване на нематериални активи
 • Закупуване на земя и сгради (не могат да надвишават 10% от останалите инвестиционни разходи по проекта)
 • И много други, свързани със съответната дейност, вкл. нематериални активи
 • Инвестиции в превозни средства не са допустими

                                  

За кого е програмата?

 1. Земеделски производители
 • микро, малки или средни предприятия
 • ЗП с минимум 8000 евро СПО
 • Минимум 50% от приходите за предходна година да са от земеделска дейност
 1. Микропредприятия
 2. Кандидатът, както и инвестицията, трябва да е регистриран в селски район или да има клон на дейност в селски район

                                       

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

Размер на субсидията – 50% от размера на инвестицията, но не повече от 200 000 евро (помощта подлежи на режим de minimis)

 

Приоритет се дава на:

 1. Кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 2. Кандидати, притежаващи най-малко 3 години история и персонал, като дейността е извършвана в селска община. Добрите финансови показатели се точкуват допълнително;
 3. Кандидати, тютюнопроизводители;
 4. Проекти, подадени от новосъздадени фирми (до 12 месеца от датата на кандидатстване) в сектори (точките са пренебрежимо малко, за да се пренебрегнат точките за история):

Направление Производство

Направление Услуги

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С18 "Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители";

С20 „Производство на химични продукти“;

С25 "Производство на метални изделия, без машини и оборудване";

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;

М 72 Научна и развойна дейност

 

 1. Проекти, извършвани в Северозападен или Северноцентрален регион
 2. Проекти, създаващи работни места
 3. Кандидати, регистрирани в същата община, в която ще се извършва инвестицията, минимум 1 година преди кандидатстването
 4. Проекти, свързани с иновации – най-малко 30% от инвестицията – иновацията се доказва с патент или полезен модел.
 5. Проекти, извършвани в обхвата на територия на Натура 2000
 6. Проекти, включващи инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци     
 7. Проекти за производствени дейности (важи само за направление Производство)
 8. За направление Услуги:
  1. 30 т. (от общо 137) за сектори:
 • Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
 • Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
 • Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
 • Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица“;
 • Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ 
 • G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
  1. 20 т. (от общо 137) за сектори:
 • G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;
 • С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;                 
 • N 80 „Дейности по охрана и разследване“;
 • R  93 „Спортни и други дейности,

 

 

 

 

Приложение 1

Допустими сектори за направление Производство

Номер на позиция

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

1

Раздел 10

Производство на хранителни продукти

10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“

10.85 „Производство на готови ястия“

10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи

рани храни“

10.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“

2

Раздел 11

Производство на напитки

11.05 „Производство на пиво“

11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

3

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

4

Раздел 14

Производство на облекло

5

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

7

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

8

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

9

Раздел 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

10

Раздел 20

Производство на химични продукти

11

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

12

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

13

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

14

Раздел 24

Производство на основни метали

15

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

16

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

17

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

18

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

19

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

20

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

21

Раздел 31

Производство на мебели

22

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

 

 

 

Приложение 2

Допустими сектори за направление Услуги

 

Номер на позиция

Код по КИД-2008

 Наименование на позицията

Сектор В

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

23

Раздел 08

Добив на неметални материали и суровини

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

24

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е

 ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

25

Раздел 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

26

Раздел 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F

СТРОИТЕЛСТВО

27

Раздел 41

Строителство на сгради

28

Раздел 42

Строителство на съоръжения

29

Раздел 43

Специализирани строителни дейности

Сектор G

ТЪРГОВИЯ

30

Раздел 45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

31

Раздел 46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

32

Раздел 47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

33

Раздел 52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

34

Раздел 53

Пощенски и куриерски дейности

Сектор J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

35

Раздел 58

Издателска дейност

36

Раздел 59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  издаване на музика

37

Раздел 60

Радио- и телевизионна дейност

38

Раздел 61

Далекосъобщения

39

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

40

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

41

Раздел 68

Операции с недвижими имоти

Сектор М

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

42

Раздел 69

Юридически и счетоводни дейности

43

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

44

Раздел 71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

45

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

46

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

47

Раздел 74

Други професионални дейности

48

Раздел 75

Ветеринарномедицинска дейност

49

Раздел 78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

50

Раздел 80

Дейности по охрана и разследване

51

Раздел 81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

52

Раздел 82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

Сектор Р

ОБРАЗОВАНИЕ

53

Раздел 85

85.5 „Други образователни дейности“

Сектор Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

54

Раздел 86

86.2 „Извънболнична лекарска практика“

55

Раздел 87

Медико-социални грижи с настаняване

56

Раздел 88

Социална работа без настаняване

Сектор R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

57

Раздел 90

Артистична и творческа дейност

58

Раздел 91

Други дейности в областта на културата

59

Раздел 93

93.1 „Дейности в областта на спорта“

 

Сектор S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

60

Раздел 95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

 

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта


Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта за определяне вероятността за спечелване на субсидия;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел постигане на възможно най-висок процент субсидиране;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Поддържане на контакт с доставчици и изпълнители по проекта с цел коректна подготовка на документацията от тяхна страна;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие;

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на документация, необходима при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени съгласно изискванията на ДФЗ;
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Консултиране управлението на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

 

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас