Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

За какво е програмата?

 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 • реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

За кого е програмата?

 • Общини в селските райони
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот;

ВАЖНО: ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ СА ДОПУСТИМИ РАЗЛИЧНИ ОБЩИНИ – ЗА ПРОВЕРКА - СВЪРЖЕТЕ С НАС!

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ) за проект?

 • 100 % от инвестицията за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
 • 100 % от инвестицията за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, ако проекта не надхвърля равностойността в лева на 50 000 евро
 • Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

 

Какви са допустимите плащания по програмата?

 • Авансово – получавате половината субсидията авансово срещу банкова гаранция за същата сума;
 • Междинно – веднъж през периода на договора и два пъти при инвестиции в СМР;
 • Окончателно – след извършване на инвестицията се получава договорената субсидия.

Възможни са комбинации между видовете финансирания.

 

Каква е максималната инвестиция за проект?

 

Предмет на инвестицията

Максимален размер на проекта в евро

Максимален размер на кандидат за целия програмен период в евро

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища

3 000 000 

10 000 000 

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

3 000 000 

10 000 000 

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане за социална инфраструктура

2 000 000

10 000 000

Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги

1 000 000

10 000 000

Строителство и реконструкция на съществуващи и нови улици и тротоари

1 000 000

10 000 000

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане за спортна и общинска образователна инфраструктура

1 000 000

10 000 000

Изграждане и разширяване на площи за обществено ползване

400 000

2 000 000

изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот

200 000

1 000 000

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта


Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел събиране на максимален брой точки по проекта и увеличаване шансовете за одобрение на проекта;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие.

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Провеждане на тръжни процедури по ЗОП
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени и съгласуването им с Държавен фонд Земеделие (ДФЗ);
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане.

 Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола.

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас