• Схема
  Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
  Очакван прием – от края на март 2016 г.

Схема „Енергийна ефективност за големи предприятия“

Прием: до 19.05.2017 г.

 

За какво е програмата

 • Закупуване на ново производствено оборудване, машини и съоръжения;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства (транспортни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t – категории N2 и N3);
 • Разходи за СМР, свързани с подобряване на функционалните характеристики и повишаване стойността на производствената сграда или производствено помещение или такива, които са пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на машините, препоръчани в обследването;
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ – само за собствени нужди;
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;

* Всички разходи по проекта трябва да бъдат заложени и обосновани в енергийния одит.

 

За кого е програмата

 • Дружества с основна дейност и дейност, в която ще развиват инвестицията в един от изброенитепо-долу сектори
 • Дружества с минимум 3 годишна история (поне три завършени данъчни години – 2013, 2014 и 2015 г.)
 • Предприятия с над 250 човека персонал (съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП в изчислението на параметрите се вземат предвид и данните на свързани лица и предприятия партньори)     

 

Финансова помощ по програмата

Минимална помощ

500 000 лв.

Максимална помощ

2 500 000 лв.

 

Режим на помощта

Интензитет на помощта

Регионална инвестиционна помощ за дейности извън Югозападен район на планиране за проекти, свързани с:

 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • Основна промяна в целия производствен процес на съществуащ стопански обект

50%

Регионална инвестиционна помощ за дейности в Югозападен район на планиране за проекти, свързани с:

 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • Основна промяна в целия производствен процес на съществуащ стопански обект

25%

Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност

45%

„De minimis”

50%

 

 

Как работи програмата

Целта на програмата е свързана с намаляване на крайното енергийно потребление на големите предприятия, като това ще спомогне за повишаване на техния капацитет и постигане на по-устойчив растеж.

Избор на доставчик/изпълнител по проекта се извършва при провеждане на тръжни процедури след одобрението на проекта.

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

 

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Одитиране състоянието на фирмата и избиране на най-подходящата схема за финансиране;
 • Предварително консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи, включително за достигане на максимален процент на субсидията;
 • Изготвяне на проектно предложение и съпътстващата документация;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред финансиращата институция.

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Подготовка на тръжните процедури за избор на доставчици и участие в провеждането им;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на бизнес план, необходим при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Защита на бизнес плана при подбор на банка или друга финансиращата институция;
 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Изготвяне на необходимата документация и окомплектоване на досието за изплащане на субсидията;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от финансиращата институция, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Управление на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас