Мярка 2.2 – Продуктивни инвестиции в аквакултурите ПМДР 2014-2020

Краен срок на прием: 25.05.2017 г.

За какво е програмата?

Процедура 2.2 предоставя възможност на юридически лица и ЕТ да създадат, разширят и модернизират аквакулурни стопанства. Допустими инвестиции са:

 • Извършване на строително-монтажни работи – ново строителство и реконструкция;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Закупуване на специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
 • Закупуване на специализирани транспортни средства;
 • Закупуване на сервизни плавателни съдове (допустими само в сектор Изграждане на нови и разширяване и модернизиране на съществуващи аквакултурни стопанства);
 • Закупуване на земя (до 10% от размера на проекта);
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия единствено за покриване на собствените нужди;
 • Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в границите на аквакултурните стопанства;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите по доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

 

Важно! В настоящия прием не е допустимо за финансиране възстановяване на съществуващи изкуствени водоеми, използвани за аквакултури, чрез премахване на дънните утайки или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайките.

 

За кого е програмата?

 • Регистрирани производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства) - ЕТ и юридически лица;
 • Регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства) - ЕТ и юридически лица;
 • Предприятия с персонал по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;

                                      

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

Размер на субсидията:

 • 50% от размера на инвестицията за МСП;
 • 30% от размера на инвестицията за предприятия с персонал от 250 до 750 служители и оборот не повече от 200 млн. евро.;

Максималният размер на субсидията е 850 000 лева за сектор Рециркулационни системи.

Максималният размер на субсидията е 550 000 лева за сектор Изграждане на нови и разширяване и модернизиране на съществуващи аквакултурни стопанства.

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

 

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Одитиране състоянието на фирмата и избиране на най-подходящата схема за финансиране;
 • Предварително консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи, включително за достигане на максимален процент на субсидията;
 • Изготвяне на проектно предложение и съпътстващата документация;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред финансиращата институция.

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Подготовка на тръжните процедури за избор на доставчици и участие в провеждането им;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на бизнес план, необходим при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Защита на бизнес плана при подбор на банка или друга финансиращата институция;
 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Изготвяне на необходимата документация и окомплектоване на досието за изплащане на субсидията;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от финансиращата институция, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Управление на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас