Услуги

1

 

Управление на проекта на фаза планиране

 

 • Одитиране състоянието на фирмата и избиране на най-подходящата схема за финансиране;
 • Предварително консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи, включително за събиране на максимален брой точки и достигане на максимален процент на субсидията;
 • Поддържане на контакт с доставчици и изпълнители по проекта с цел коректна подготовка на документацията от тяхна страна;
 • Изготвяне на проектно предложение и съпътстващата документация;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред финансиращата институция.

 

 

2

 

Управление на проекта на фаза изпълнение

 

 • Подготовка на тръжните процедури за избор на доставчици и участие в провеждането им;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Координиране с финансиращата институция на промените по време на изпълнение;
 • Изготвяне на бизнес план, необходим при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Защита на бизнес плана при подбор на банка или друга финансиращата институция;
 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Изготвяне на необходимата документация и окомплектоване на досието за изплащане на субсидията;

 

 

3

 

Управление на проекта на фаза контрол и осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 

 • Последващ контрол, извършван от финансиращата институция, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Управление на кредита по време на усвояването и погасяването му;
 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

 

 

4

 

 Осигуряване на всички задължителни застраховки на активи, финансирани чрез европейски средства

 

 • Работа с утвърден и компетентен Застрахователен Брокер, с директен достъп до Централните офиси на застрахователните компании;
 • Адекватно договаряне на покритите рискове;
 • Адекватно и бързо обслужване при възникване на щети;
 • Най-добри ценови условия;
 • Участие в Схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

 

 

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас