Мярка 8.6 – Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти ПРСР 2014-2020г.

Прием до 31.07.2018 г.

 

За какво е програмата?

 1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината;
 • закупуване на земя;
 • закупуване на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • закупуване на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти.
 1. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
 •  отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

 

За кого е програмата?

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • Малки и средни предприятия – персонал до 250 души и оборот до 97,5 милиона лв.;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само, ако преработват не повече от 10 000 куб. м обща дървесина годишно.

 

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

 • 50% за проекти от селските райони на Р България;
 • 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта за определяне вероятността за спечелване на субсидия;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел постигане на възможно най-висок процент субсидиране;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Поддържане на контакт с доставчици и изпълнители по проекта с цел коректна подготовка на документацията от тяхна страна;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие;

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на документация, необходима при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени съгласно изискванията на ДФЗ;
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Консултиране управлението на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас