• Мярка 4.1
  Инвестиции в земеделски стопанства
  ПРСР 2014-2020

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” ПРСР 2014-2020

За какво е програмата?

Мярка 4.1 предоставя възможност на земеделски производители да създадат, разширят и модернизират своите стопанства. Допустими инвестиции са:

 • Закупуване на земеделска техника
 • Закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост (не се подпомагат като самостоятелен проект и са допустими в размер до 10% от стойността на инвестицията – само в определени райони)
 • Извършване на строително-монтажни работи – ново строителство и реконструкция (изграждане на силозни стопанства, изграждане на животновъдни ферми, ремонти на складове, навеси и др., вкл. вертикална планировка на стопанската база – асфалтиране и др.)
 • Повишаване на енерго-ефективността на предприятията, включително чрез производство на енергия от ВЕИ само за нуждите на производството
 • Закупуване на оборудване, машини и съоръжения за производството (включително оборудване за съществуващи складове за съхранение на зърно; оборудване на животновъдни ферми и др.)
 • И много други, свързани със съответната производствена дейност                             

 

За кого е програмата?

 • Земеделски производители – физически и юридически лица, вкл. новорегистрирани земеделски производители
 • Кандидатът да има минимален среден производствен обем от 8000 евро                                

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

Размер на субсидията до 60% от размера на инвестицията

Максимален размер на проекта 1 000 000 Евро, в т.ч. до 500 000 Евро за земеделска техника, за целия програмен период.

Допустимо е второ кандидатстване по мярката, преди да е изпълнен предходния проект.

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта за определяне вероятността за спечелване на субсидия;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел постигане на възможно най-висок процент субсидиране;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Поддържане на контакт с доставчици и изпълнители по проекта с цел коректна подготовка на документацията от тяхна страна;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие;

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на документация, необходима при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени съгласно изискванията на ДФЗ;
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Консултиране управлението на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас