Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Очакван прием ноември 2017 г.

 

За какво е програмата?

 • възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

За кого е програмата?

 • местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.                             

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

 • 100 % от общия размер на допустимите разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
 • 75 % от общия размер на допустимите разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.
 • Максималният размер за един проект – 400 000 евро (1 млн. евро за целия програмен период).

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта


Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Изготвяне на предварителна оценка на проекта;
 • Изготвяне на индивидуална схема за финансиране с цел събиране на максимален брой точки по проекта и увеличаване шансовете за одобрение на проекта;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи;
 • Подготовка на бланкови заявления за съпътстващи документи към външни институции;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и документи по образец;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Окомплектоване на цялото проектното предложение;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред ДФ Земеделие.                    

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Провеждане на тръжни процедури по ЗОП
 • Предоставяне на писмени подробни инструкции за изпълнението на проекта;
 • Консултиране на необходими промени и съгласуването им с Държавен фонд Земеделие (ДФЗ);
 • Документална подготовка на необходими промени по проекта;
 • Изготвяне на документацията, необходима за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане.

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от ДФ Земеделие, консултации и корекции, свързани с контрола.

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас