Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Oчакван прочакван прием 2017 г.

 

За какво е програмата?

 • Закупуване на ново производствено оборудване, машини и съоръжения
 • Закупуване на нематериални активи – софтуер и др.

                      
За кого е програмата?

 • Дружества с основна дейност и дейност, в която ще развиват инвестицията в сектор ……………………. (Допустимите сектори за 2017 г. ще бъдат обявени преди приема)
 • Дружества с минимум 3 годишна история (поне три завършени данъчни години)
 • Предприятия с до 250 човека персонал и обороти под 97 500 000 лева или активи под 84 000 000 лева(съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП – вземат се предвид и свързани лица и предприятия партньори))
 • Микропредприятия в селски общини се изключват от подпомагане по програмата

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

 • Субсидия – 70%  (в зависимост от размера на предприятието и района на извършване на инвестицията)
 • Субсидия – до 1 млн лв (в зависимост от размера на предприятието и района на извършване на инвестицията)

*Информацията е от прием 2015 г.

 

Как работи програмата?


Целта  на програмата е свързана със създаване и развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез повишен производствен капацитет и качество на продуктите.
Избор на доставчик/изпълнител по проекта се провежда при провеждане на тръжни процедури след одобрението на проекта

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта


Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Одитиране състоянието на фирмата и избиране на най-подходящата схема за финансиране;
 • Предварително консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи, включително за достигане на максимален процент на субсидията;
 • Изготвяне на проектно предложение и съпътстващата документация;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред финансиращата институция.

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Подготовка на тръжните процедури за избор на доставчици и участие в провеждането им;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на бизнес план, необходим при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Защита на бизнес плана при подбор на банка или друга финансиращата институция;
 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Изготвяне на необходимата документация и окомплектоване на досието за изплащане на субсидията;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от финансиращата институция, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Управление на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас