Схема „Насърчаване на предприемачеството“

ПРИЕМ: до 5.9.2018 или 7.11.2018 (в зависимост от сектора)

 

За какво е програмата?

Процедура по Насърчаване на предприемачеството предоставя възможност за създаване на нови предприятия (или подкрепа на съществуващи, регистрирани след 31.12.2016 г.) в сектори, описани в Приложение 1

 

Каква е субсидията (безвъзмездната финансова помощ)?

 • Размер на субсидията – 80% от размера на инвестицията,
 • Минимална помощ 50 000 лева
 • Максимална помощ – 200 000 лева

Помощта подлежи на режим de minimis.

 

Допустими инвестиции са:

 • Закупуване на оборудване, машини и съоръжения за дейността
 • Плащане на заплати  - до 50% от общите разходи
 • Разходи за нематериални активи
 • Разходи за материали и консумативи – до 25 000 лева
 • Разходи за наем – до 25 000 лева
 • Разходи за външни услуги – до 25 000 лева
 • Разходи за участие в събития – семинари, конференции и др. – до 10 000 лева

Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца

 

За кого е програмата?

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г.
 • Микро, малки или средни предприятия
 • Независими предприятия, съгласно ЗМСП
 • Кандидати, юридически лица, трябва да са над 50% собственост на едно физическо лице (физическото лице не трябва да притежава повече от 10% от собствеността на друго предприятие) – както към датата на кандидатстване, така и до края на изпълнението на проекта
 • Развиват дейността си в допустим сектор, съгласно Приложение 1
 • Не са допустими микропредприятия в селски райони (подпомагат се по подмярка 6.4.1 на ПРСР – предстои прием).

                                       

Приоритет се дава на:

 1. Предприемачи с образование и опит
 2. Екип на предприятието с образование и опит
 3. Жени предприемачи
 4. Предприемачи под 29 г. и над 50 до 64 г.
 5. Регионална приоритизация

 

Краен срок за подаване на проекти:

 • 5.9.2018 г.

за сектори С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, J62, J63, M72

 • 7.11.2018 г.

за сектори С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, M71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88

 

Приложение 1

Допустими сектори

 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

 

Консултираме и активно участваме в подготовката, реализацията и последващия контрол на проекта

 

Участваме в управлението на проекта на фаза планиране

 • Одитиране състоянието на фирмата и избиране на най-подходящата схема за финансиране;
 • Предварително консултиране и съдействие при подготовката на необходимите документи, включително за достигане на максимален процент на субсидията;
 • Изготвяне на проектно предложение и съпътстващата документация;
 • Представляване на фирмата и защитаване на проектното предложение пред финансиращата институция.

Участваме в управлението на проекта на фаза изпълнение

 • Подготовка на тръжните процедури за избор на доставчици и участие в провеждането им;
 • Следене и контролиране изпълнението на проекта в детайли по време на цялостната му реализация;
 • Изготвяне на бизнес план, необходим при кандидатстване за кредитиране от банкова или друга финансова институция;
 • Защита на бизнес плана при подбор на банка или друга финансиращата институция;
 • Постоянен пряк контакт с избраните доставчици/изпълнители с цел спазването на бизнеспроцедурите;
 • Изготвяне на необходимата документация и окомплектоване на досието за изплащане на субсидията;

Участваме в управлението на проекта на фаза контрол

 • Последващ контрол, извършван от финансиращата институция, консултации и корекции, свързани с контрола;
 • Управление на кредита по време на усвояването и погасяването му;

Участваме в процеса на осъществяване на съпътстващо, допълнително или последващо финансиране

 • Информиране на клиента за бъдещи възможности за финансиране;
 • Преструктуриране и оптимизиране на кредитни задължения.

ИМАТЕ ВЪПРОС – СВЪРЖЕТЕ СЕ СЕГА

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас